Erzurum Haber

Saygı Öztürk Sözcü’de yazdı….

Saygı Öztürk Sözcü’de yazdı….
426 Kez
31 Ocak 2013 - 11:48

http://sozcu.com.tr/bakanlar-gitti-sorusturmalar-basladi.html

 

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk yazdı…..

 

Bakanlar gitti soruşturmalar başladı

Ömer Din­çer ile Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­da­ğ’­ın ba­kan­lık­tan alın­ma­la­rı, ‘saa­det zin­ci­ri­’ dı­şın­da olan he­men her ça­lı­şa­nı mem­nun et­ti. Bu kö­şe­de, iki ba­kan­lık için yaz­dık­la­rı­mız bo­şa git­me­di. Ba­kan­lar alın­mak­la kal­ma­dı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı hak­kın­da he­men so­ruş­tur­ma da baş­la­tıl­dı.
Ön­ce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­dan baş­la­ya­lım. Ba­kan­lık müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı­nın he­men ta­ma­mı­nın, has­ta­ne­ler­de baş­he­kim ya da has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ola­rak söz­leş­me im­za­la­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dık. Na­sıl bir ‘saa­det zin­ci­ri­’ ku­rul­du­ğu­nu bel­ge­le­dik.
Müs­te­şar yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev ya­pan ki­şi 6 bin li­ra al­ma­sı ge­re­kir­ken, has­ta­ne baş­he­kim­li­ği söz­leş­me­si­ni im­za­la­yın­ca maa­şı iki­ye kat­la­nı­yor. An­cak dev­let me­mu­ru olan ki­şi, fa­lan­ca has­ta­ne­nin baş­he­kim­li­ği gö­re­vi­ni ya­pı­yor gö­zü­kür­ken, na­sıl olu­yor da ay­nı za­man­da müs­te­şar yar­dım­cı­lı­ğı, ge­nel mü­dür­lük ya­pa­bi­li­yor? Ya da baş­he­kim­lik yap­ma­dan, hiç­bir ye­re im­za at­ma­dan bu ka­dar pa­ra­yı han­gi vic­dan­la ala­bi­li­yor?
‘Ben yap­tım ol­du­’ an­la­yı­şın­da olan, ay­nı tu­tum­la, dev­le­tin mil­yar­la­rı­nı öde­yip do­muz gri­bi aşı­sı it­hal eden­ler­, ‘sağ­lık­ta saa­det zin­ci­ri­’ ku­ran­lar hak­kın­da Baş­ba­kan­lık Tef­ti­şi Ku­ru­lu so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.

Eği­tim, böy­le kı­yım ya­şa­ma­dı

Ömer Din­çe­r’­in Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı dö­ne­mi, tam an­la­mıy­la ‘kı­yı­m’­ın ya­pıl­dı­ğı, kı­de­min, li­ya­ka­tın or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı bir dö­nem­dir. Eği­tim ko­nu­la­rı­na uzak olan bir kad­ro­yu ge­ti­ren, tür­ba­nın tüm okul­la­ra gir­me­si­nin yo­lu­nu açan Din­çer, bi­raz da­ha gö­rev­de kal­sa, öğ­ret­men­le­rin de tür­ban­lı ola­rak ders­le­re gir­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tı. Alt ya­pı­yı, ‘yan­da­ş’ iki öğ­ret­men sen­di­ka­sı ha­zır­lı­yor­du. Ba­ka­nın alın­ma­sın­dan ön­ce ha­zır­la­nan afiş­ler, şim­di her ta­ra­fa asıl­mış, ‘tür­ba­na öz­gür­lü­k’ is­te­ni­yor.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­le­ri, yar­dım­cı­la­rı, il mil­li eği­tim mü­dür­le­ri, ken­di­le­ri­ne hiç­bir gö­rev ve­ril­me­den ‘ha­vu­za­’ alın­dı. Ya­ni, kad­ro­su üze­rin­de hiç­bir gö­rev yap­ma­dan ma­aş alır ko­nu­ma dü­şü­rül­dü. Yer­le­ri­ne ge­ti­ri­len­ler ise iki-üç yıl­lık öğ­ret­men­ler. O yüz­den eği­tim­de ko­nu­la­rı bi­len­ler azal­dı­ğı için, bi­len­ler­le de ba­kan­lık üst dü­zey yet­ki­li­le­ri gö­rüş­me­dik­le­rin­den, so­run­lar gi­de­rek bü­yü­yor.
Ba­ka­nın gö­rev­den alın­ma­sı mem­nu­ni­yet ya­ra­tır­ken, “Bu, ba­kan­la sı­nır­lı kal­ma­ma­lı­” de­ni­li­yor. Ömer Din­çe­r’­in yap­tı­ğı, Hü­se­yin Çe­li­k’­in ‘iz­le­ri­ni sil­mek, kad­ro­la­rı­nı da­ğıt­ma­k’ ol­du. Öğ­ret­men­ler her fır­sat­ta eleş­ti­ril­di. So­run­la­rı­na çö­züm ge­tir­me­yi bı­ra­kın, ye­ni so­run­la­rın doğ­ma­sı­na ne­den olun­du.

Ye­ni ba­ka­nın yap­ma­sı ge­re­ken

Na­bi Av­cı, Ha­san Ce­lal Gü­ze­l’­in Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da mü­şa­vir ola­rak gö­rev yap­tı. Eği­tim dün­ya­sı­nı da­ha çok ora­da ta­nı­dı. Ba­kan­lık gö­re­vi­ne gel­dik­ten son­ra, Din­çer dö­ne­min­de­ki yı­kı­mı onar­mak ona dü­şe­cek. Öğ­ret­me­nin gön­lü­nü ka­zan­ma­sı için atı­la­cak ba­zı adım­lar var.
‘Norm faz­la­sı­’ di­ye kış or­ta­sın­da öğ­ret­men­le­rin ta­yin­le­ri çı­ka­rıl­dı. Hiç­bir altya­pı ça­lış­ma­sı ol­ma­dan bu ta­yin­ler ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ba­ka­nın, aci­len bu ko­nu­ya el atıp, is­tek­li ol­ma­yan öğ­ret­men­le­rin ta­yin­le­ri­ni dur­dur­ma­lı. Ha­zi­ran ve ey­lül ay­la­rın­da ‘norm kad­ro gün­cel­le­me­si­’ ya­pı­lı­yor­du. Bu­nu yap­ma­dı­lar. Sis­te­mi gün­cel­le­ye­me­di­ler. Ni­çin bi­li­yor mu­su­nuz? Ba­kan okul mü­dür­le­ri­ne gü­ven­me­di de o yüz­den. Sis­te­min mü­da­ha­le ka­bul et­me­di­ği ba­ka­na bir tür­lü an­la­tı­la­ma­dı.
Norm kad­ro­lar gün­cel­len­me­di­ği için bir okul­da 70 norm kad­ro var­sa, öğ­ren­ci sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şa gö­re ör­ne­ğin bu­nun 85’e çık­ma­sı ge­re­ki­yor. Şim­di okul­da öğ­ret­men faz­la­lı­ğı var­sa, öğ­ren­ci ar­tı­şı dik­ka­te alın­ma­dan dü­şü­rü­lü­yor. Ba­kan, norm kad­ro­la­rı aci­len gün­cel­leş­tir­me­li, hat­ta bu­nu yap­ma­yan­lar­dan, ya­pıl­ma­sı­nı en­gel­le­yen­ler­den de he­sap sor­ma­lı.

‘Tor­pil­li kad­ro­’ya en­gel olun­ma­lı

Ömer Din­çer, kad­ro­laş­mak adı­na sis­te­mi de boz­du. Ba­kan, ge­çi­ci gö­rev­le ba­zı ki­şi­le­ri Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na ge­tir­di. Ba­kan­lık­ta 6 ay­dan faz­la ge­çi­ci ola­rak ça­lı­şa­na, sı­na­va gir­me­den ‘uz­ma­n’ kad­ro­su ve­ri­li­yor. Sı­nav ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­ken bu­na uyul­mu­yor. Ba­kan Na­bi Av­cı aca­ba bu hak­sız­lı­ğı dur­du­ra­cak mı? Yok­sa ken­di­si de ben­zer ata­ma­lar ya­pa­cak mı?
Öğ­ret­men­ler mut­suz. Ai­le­ler par­ça­lan­mış du­rum­da. Şu an­da tam 9 bin ci­va­rın­da öğ­ret­men ‘eş du­ru­mun­dan ta­yi­n’ bek­li­yor. Bun­lar plan­lı bir ça­lış­may­la yü­rü­tü­le­bi­lir, ih­ti­yaç faz­la­sı ol­ma­dan ata­ma­lar da ya­pı­la­bi­lir­di. Ta­yin yap­tı­ra­bil­mek için alan de­ğiş­ti­ren öğ­ret­men­ler de, okul­lar­da me­mur ol­ma­yı ka­bul eden 10 bi­ne ya­kın es­ki öğ­ret­men de mut­suz­luk ba­tak­lı­ğın­da. On­lar da, ken­di­le­ri­ne uza­na­cak eli bek­li­yor…
Öğ­ret­me­nin mad­di yön­den so­run­la­rı çö­zü­le­mi­yor. Ama on­la­rı hu­zur­lu bir bi­çim­de oku­lu­na git­me­le­ri­nin yo­lu bu­lu­na­bi­lir. Ba­kan­lı­ğın mev­cut kad­ro­suy­la bu iş­ler çö­zül­me­ye­ce­ği­ni, Na­bi Av­cı da gö­re­cek­tir. Ba­kan, ‘ha­vu­z’­a bir bak­sın ba­ka­lım bu iş­le­ri ya­pa­cak olan var mı yok mu?

Sitenin tüm hakları zirve2000.com'a ait olup, izinsiz alıntı yapmak yasaktır.